Feltételek

1. A felhasználási feltételek tartalma

1.1.    A jelen felhasználási feltételek az N-Solution Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.pure2u.hu oldalain elérhető információk, szolgáltatások, dokumentumok, informatikai alkalmazások (a továbbiakban: Szolgáltatások) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

1.2.    Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a www.pure2u.hu bármely Szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.

1.3.    A Felhasználó azzal, hogy belép a www.pure2u.hu valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem.

1.4.    A www.pure2u.hu weboldalon található tartalom az N-Solution Kft. szellemi tulajdona.

1.5.    Az N-Solution Kft. fenntart minden, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A weboldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

1.6.    A www.pure2u.hu domainnév, valamint a „PURE” név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag az N-Solution Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

1.7.    A Szolgáltató bármikor jogosult a Felhasználási feltételek módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Felhasználási feltételek módosítását.

1.8.    A Weboldal és Szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Felhasználási feltételekből linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatvédelmi nyilatkozat) a Felhasználási feltételek részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

2. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

2.1.    A weboldal célja a Felhasználók tájékoztatása a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokról, azok igénybe vételének lehetőségeiről és feltételeiről, a Szolgáltató által végzett tevékenység működéséről.

2.2.    A www.pure2u.hu weboldalon a Szolgáltató által kínált szolgáltatások, dokumentumok, információk, informatikai alkalmazások igénybe vétele ellenszolgáltatás ellenében lehetséges. Az ellenszolgáltatás fizetendő díjairól, módjáról, feltételeiről az egyes Szolgáltatások leírásánál, valamint a weboldalról közvetlenül vagy közvetve indított, illetve a Szolgáltató egyéb közvetlen vagy közvetett megkeresése útján történő ajánlatadással kap a Felhasználó tájékoztatást.

2.3.    Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a www.pure2u.hu bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

3. A Weboldal használata során lehetséges jogsértések és következményeik

3.1.    Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatások jelen Felhasználási feltételekben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatások üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

3.2.    A Szolgáltatások, valamint minden a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

3.3.    A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Weboldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.

3.4.    A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

3.5.    Awww.pure2u.hu weboldaltól eltérő weboldalratörténő tartalom átvétele a www.pure2u.hu oldaláról, kizárólag úgy történhet, hogya cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átvéveés a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá.

3.6.    A www.pure2u.hu oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

3.7.    A Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért.A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az N-Solution Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. A Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.

3.8.    A Szolgáltatások kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Felhasználási feltételek betartása mellett használhatók. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Felhasználási feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Weboldal bármely tartalmi elemét vagy a Szolgáltatások bármelyikét, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

3.9.    A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

4. Kárfelelősség kizárása

4.1.    A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális, esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek a Weboldal használatával kapcsolatbankeletkeznek, akkor sem, ha a Szolgáltatót vagy annak képviselőjét a lehetséges károkról, veszteségekről vagy költségekről tájékoztatták.

 

PURE

FELHASZNÁLÓI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

 

 

A Felhasználó a PURE Demo szoftver igénylésével és használatával elfogadja a jelen szerződésben foglalt feltételeket. A PUREDemo használata a Felhasználó számára az aktiválástól számított 30 naptári napig díjmentes.

 

A szerződés a Felhasználó valamint az N-Solution Kft. (Székhely: 6723 Szeged, Budapesti krt. 21/A; Cgj.:06-09-005202; Adószám:11591568-2-06) valamint Etalonsoft Kft. (Székhely: 6727 Szeged, Bronz sor 8. Cgj: 06-09-012236; Adószám: 14244753-2-06) együtt a továbbiakban: Jogtulajdonos között, a PURE nem kizárólagos felhasználói használatára vonatkozóan jön létre.

A Felhasználó jog- és cselekvőképes személy vagy gazdálkodó szervezet, mely gazdasági tevékenysége körében – nem fogyasztóként – veszi igénybe a PURE szolgáltatásait. A jelen szerződésre nem terjednek ki a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, illetve egyéb, fogyasztókra vonatkozó jogszabályok rendelkezései.

 

1.       A szerződés tárgya

1.1.     A PURE rendszerhez a Jogtulajdonos a Felhasználó számára a mindenkor hatályos szerzői jogi törvény rendelkezései alapján (1999. évi LXXVI. Törvény a szerzői jogról: a továbbiakban szerzői jogi törvény) ellenérték fejében nem kizárólagos felhasználási jogot ad.

1.2.     A PURE rendszer Felhasználói támogató csomagja tartalmazhat kapcsolódó adathordozókat, nyomtatott anyagokat, online vagy elektronikus dokumentációt és egyéb Internet-alapú szolgáltatásokat is, amelyeket a jelen szerződés a továbbiakban PURE elnevezéssel kezel.

1.3.     A PURE bármely módosítását a Jogtulajdonos részéről jelen szerződés egyoldalú módosítása vagy kiegészítése kísérheti, melyet a Felhasználó a jelen szerződés aláírásával elfogad. Írásos vagy elektronikus anyagok, a Jogtulajdonos munkatársai illetve értékesítő partnerei a vásárlást megelőzően tájékoztatták a Felhasználót a PURE változatainak tartalmáról, Felhasználó ezen adatok birtokában köti e szerződést.

 

2.       A felhasználás engedélyezése

2.1.     A Jogtulajdonos a Felhasználó számára PURE-nak a Felhasználó szerverén történő telepítésével, vagy a Jogtulajdonos szerverén rendelkezésre álló elérés biztosításával ad nem kizárólagos felhasználási jogot.

2.2.     A Jogtulajdonos a Felhasználó számára a jelen szerződés Felhasználó által történő aláírásával, valamint

2.2.1.  a szoftver bérlése esetén legalább 3 havi bérleti díj egyösszegű megfizetése és a jogtulajdonosnál történő jóváírása, vagy;

2.2.2.  a szoftver megvásárlása esetén a teljes vételár megfizetése és a Jogtulajdonosnál történő jóváírása

után a jóváírást követő munkanapon megadja a használati jogot a Felhasználónak a PURE-hoz a számlával igazolt felhasználószámra.

2.3.     A PURE nem kizárólagos felhasználási joga:

2.3.1.  Korlátozott, mert a Jogtulajdonos a használatot csak a Jogtulajdonosnál regisztrált, számlával igazolt felhasználószámra engedélyezi.

2.3.2.  A szoftver megvásárlása esetén időben nem korlátozott.

2.3.3.  A PURE bérléssel történő igénybevétellel a bérleti díjak megfizetésére vonatkozó időtartamra korlátozott. A pénzügyileg rendezett bérleti időszak lejártát követően a program működése korlátozódik.

2.3.4.  Csak a jelen szerződés elfogadásával és aláírásával kötelezettséget vállaló Felhasználót illeti meg.

2.4.     A PURE nem kizárólagos felhasználási jogának megvásárlása illetve bérlése érdekében fizetendő díjakat a Felhasználó az alábbi módon köteles megfizetni:

2.4.1.  Vásárlás esetén

2.4.1.1. A vételár teljes összegét a szoftver első regisztrációjáig és aktiválásáig. Az aktiválás feltétele a vételár teljes összegének pénzügyi rendezése és a Jogtulajdonosnál történő jóváírása.

2.4.1.2. A terméktámogatási díjat a Jogtulajdonos a terméktámogatási időszak (az aktiválás dátumától számított 1 naptári év) lejártának dátumát 30 nappal megelőzően számlázza ki a Felhasználó számára. A Felhasználó a terméktámogatási díjat köteles a terméktámogatási időszak lejártáig megfizetni.

2.4.2.  Bérlés esetén:

2.4.2.1. A PURE regisztrációjának és aktiválásának feltétele legalább 3 havi bérleti díj egyösszegű megfizetése a mindenkor hatályos árlista alapján. Az aktiválás feltétele a bérleti díj Felhasználónak számlázott teljes összegének pénzügyi rendezése és a Jogtulajdonosnál történő jóváírása.

2.4.2.2. A Felhasználó a mindenkor hatályos árlista alapján a bérleti díjat a szerződéskötéstől számított 3 havi időtartamra abban az esetben is köteles megfizetni, ha időközben a Felhasználó eláll a szerződés alapján a szolgáltatás igénybevételétől. Amennyiben Felhasználó a bérleti időszak lejárata előtt a szerződést fel kívánja mondani, az előre megfizetett bérleti díj visszaigénylésére nem jogosult. Amennyiben a Jogtulajdonos szünteti meg a bérleti jogviszonyt a bérleti időszak lejáratát megelőzően, úgy a megszűnés hatályba lépésétől a bérleti jogviszony lejáratáig tartó időszakra vonatkozóan köteles Felhasználónak az időarányos bérleti díjat visszatéríteni.

2.4.2.3. A bérleti díjakat a Felhasználó előre fizeti. A Felhasználó által a mindenkor hatályos árlista alapján választott bérleti díj fizetési ütemezésnek megfelelően a Jogtulajdonos kiszámlázza a bérleti díjat.

2.4.2.4. A bérleti díj előre meghatározott időegységekben (pl. hónap, év) kerül kiszámításra. A bérleti díj megfizetésével a bérleti időszak idejére egy határozott idejű szerződés jön létre felek között. A bérleti díj a Felhasználó által választott díjfizetési ütemezés szerinti időszakra érvényes nem kizárólagos felhasználói jogot biztosít a PURE használatához.

2.4.2.5. A bérleti díjak naptári hónapra érvényesek. Amennyiben a Felhasználó tört hónappal indul, úgy a tört hónapra is meg kell fizetni a mindenkor hatályos árlista szerinti teljes hónapra érvényes bérleti díjat.

2.4.2.6. A bérleti időszak lejártának dátumát 20 nappal megelőzően a Jogtulajdonos kiszámlázza a Felhasználó felé a további bérleti időszak bérleti díját. Amennyiben a bérleti időszak lejártának dátumáig a bérleti díj nem kerül jóváírásra a Jogtulajdonosnál, úgy a Jogtulajdonos jogosult a bérleti időszak lejártának dátumát követő első naptári napon felfüggeszteni minden vállalt szolgáltatást. A Jogtulajdonos a szolgáltatás felfüggesztése esetén semmilyen a Felhasználót érintő elmaradt haszonból, kárból vagy egyéb jogcímen felmerülő kárért nem vállal felelősséget.

2.4.2.7. A terméktámogatás díját a mindenkor megfizetett bérleti díj tartalmazza, így a terméktámogatásra a Felhasználó a pénzügyileg rendezett bérleti időszak időtartama alatt jogosult.

2.4.2.8. A Jogtulajdonos jogosult a bérleti díjait a még kifizetésre nem került időszakra vonatkozóan egyoldalúan módosítani, melyről a módosítás hatályba lépése előtt legalább 30 nappal írásban értesíti Felhasználót. Felhasználó ilyen esetben jogosult a jelen szerződést a módosítás hatálybalépésnek napjával felmondani.

2.5.     A Felhasználó nem jogosult a PURE többszörözésére, átdolgozására, feldolgozására, fordítására, harmadik személy - mint természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező társaság illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – számára történő továbbadásra, értékesítésre vagy bármi más módon, formában történő elidegenítésre; nyilvános bemutatására, a szoftver bármely más módosítására - ideértve a hiba kijavítását is -, valamint ezek eredményének többszörözésére.

2.6.     Amennyiben a szoftver Felhasználója a Jogtulajdonos számára hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy neve illetve társasági formája megváltozott cégbírósági módosítás, átalakulás vagy felvásárlás miatt, úgy a program Felhasználójának nevét a Jogtulajdonos térítés ellenében a szoftver regisztrációjában módosítja.

2.7.     A programot a Jogtulajdonos a Felhasználó jelen szerződésben megadott adatai alapján regisztrálja be. A Jogtulajdonos a Felhasználó a szoftver használatához aktiváló termékkódot ad. A használati jogot a szoftver használati jogának megvásárlásáról, bérléséről kiállított számla díjának megfizetése ellenében kiadott termékkóddal való aktiváláskor kapja meg a Felhasználó. A program aktiváló kódját a PURE automatikusan tölti le a Jogtulajdonos szerveréről.

2.8.     A termék telepítésével, illetve bármilyen egyéb módon történő használatával Felhasználó kötelezőnek fogadja el jelen szerződés feltételeit.

2.9.     A PURE DEMO verzió keretén belül megtekinthető, használható. A Jogtulajdonos DEMO verzió használatára korlátozott felhasználói jogot biztosít 30 napra.

2.10. A Jogtulajdonos tiltja a PURE több különálló számítógépre való telepítését. Amennyiben a PURE-t a Felhasználó több különálló számítógépen próbálja telepíteni, futtatni és használni, a Jogtulajdonos azonnali hatállyal letilthatja a Felhasználó számára telepített PURE működését. Amennyiben a Felhasználó a PURE-t saját szerverén telepítve használja – függetlenül attól, hogy a saját szerveren történő használat jogcíme a PURE megvásárlása vagy bérlése – úgy a Felhasználó által a PURE adatbázisban tárolt adatok mentése korlátlan számban megengedett és nem minősül telepítésnek, mindaddig, míg a mentés nem alkalmas a PURE önálló alkalmazásként történő futtatására. Amennyiben a Felhasználó a PURE-t önálló alkalmazásként futtatható módon telepíti, e cselekménye alapján elismeri azonnali kártérítési kötelezettségét a Jogtulajdonos felé, és egyúttal a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Jogtulajdonost, hogy a kártérítést 8 napos fizetési határidővel a Felhasználó számára kiszámlázza az alábbiak szerint.

2.10.1.Amennyiben a Felhasználó megvásárolta a PURE nem kizárólagos felhasználási jogát, úgy a Jogtulajdonost illető kártérítés összege a Felhasználó által a jelen szerződés alapján vásárolt szoftver ellenértéke szorozva a jogosulatlanul telepített szoftverek számával;

2.10.2.     Amennyiben a Felhasználó bérli a PURE nem kizárólagos felhasználási jogát, úgy a Jogtulajdonost illető kártérítés összege a Felhasználó által a jelen szerződés alapján bérelt szoftver utolsó havi bérleti díjából számított 12 havi bérleti díja szorozva a jogosulatlanul telepített szoftverek számával.

2.11. A helytelen beállításokból eredő működési hibákért a Jogtulajdonos felelősséget nem vállal.

 

3.       Az engedélyezett felhasználók száma

3.1.     A PURE-t a Felhasználó a nem kizárólagos felhasználási jog megvásárlása esetén a megrendelésben rögzített maximális számú egyedi felhasználói hozzáféréssel használhatja. Amennyiben a Felhasználó elérte az általa megvásárolt PURE-ban regisztrálható maximális egyedi felhasználószámot, és további egyedi felhasználó számára kíván hozzáférést engedélyezni a szoftverhez, úgy a Jogtulajdonos azt az alábbi módon tudja biztosítani:

3.1.1.  A Felhasználó megfizeti a mindenkor hatályos árlista alapján az általa igényelt nagyobb maximális felhasználószámhoz meghatározott vételár és a már megfizetett vételár különbözetét a Jogtulajdonos számára. A Jogtulajdonos a vételár jóváírását követő munkanapon beállítja a Felhasználó szoftverében az új maximális egyedi felhasználószámot.

3.2.     A Felhasználó a PURE-t a nem kizárólagos felhasználási jog bérleti jogviszonyban történő igénybevétele során korlátlan felhasználószámmal használhatja. A jelen szerződés mellékleteként alkalmazott Megrendelőben meghatározott minimális felhasználószám a díjfizetés minimum mértéke függetlenül attól, hogy a PURE rendszerbe hány egyedi felhasználó van regisztrálva. Amennyiben a díjfizetés minimum értékét nem haladja meg a PURE-ban regisztrált egyedi felhasználók száma alapján a mindenkor hatályos árlista szerint kiszámított összeg, úgy a Felhasználó minimális felhasználószám alapján köteles a bérleti díjat megfizetni. Amennyiben a PURE-ban regisztrált egyedi felhasználók száma alapján kiszámított díj meghaladja a minimális felhasználószám szerinti díjat, úgy a Felhasználó a magasabb díjat köteles fizetni.

3.3.     A Felhasználó jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy az egyedi felhasználók regisztrációja és inaktívvá tétele - függetlenül attól, hogy a Felhasználó a PURE nem kizárólagos felhasználási jogát megvásárolta vagy bérli - a Jogtulajdonos szerverén történő igényléssel, a Jogtulajdonos által a regisztráció alapján kiadott regisztrációs aktiváló kód Felhasználó rendszerében történő tárolásával történik. A Felhasználó elfogadja, engedélyezi és hozzájárul, hogy a Jogtulajdonos a szerverén történt regisztráció során az egyedi felhasználók azonosításához rögzített adatokat és információkat tárolja, azokat a PURE Felhasználóra vonatkozó regisztrált aktív és inaktív egyedi felhasználói számaként nyilvántartsa, és használati díjának számlázásához felhasználja.

3.4.     A rendszeres bérleti díj a minimális egyedi felhasználószám illetve a Jogtulajdonos szerverén rögzített aktív egyedi felhasználók száma alapján kerül kiszámításra. Aktív felhasználónak minősülnek azok, akiknek lehetősége van a PURE-ba belépni, azaz a rendszerben mint felhasználó rögzítésre kerültek, függetlenül a rendszerbe történő belépés tényétől. A PURE-ba egy felhasználói hozzáféréssel csak egy valós személy léphet be.

3.5.     A PURE-ban beállításra kerül a bérleti feltételek alapján a Megrendelőben meghatározott minimális felhasználószám, azonban a szoftver nem korlátozza több felhasználó regisztrációját. A szoftver a bérleti jogviszonyban történő használat aktiválásának dátumát rögzíti. A bérleti díjak naptári hónapra érvényesek. Tört hónap esetén az aktiválás dátumától az aktiválás hónapjának utolsó naptári napjáig tartó időszakra a Megrendelőben meghatározott minimális felhasználószámra érvényes teljes havi bérleti díj fizetendő.

 

4.       Terméktámogatás

4.1.     A PURE megvásárlásával, bérlésével a Felhasználó terméktámogatásra jogosult, melyet a PURE Felhasználó számára történő aktiválásának dátumától vehet igénybe. A terméktámogatás mindenkor az átadott szoftver teljes terjedelmére vonatkozik, önálló modulokra, vagy licencekre nem megbontható.

4.2.     Felhasználó köteles a vásárláskor, bérléskor megadott elérhetőségének változásait a Jogtulajdonos számára bejelenteni, ennek elmulasztásából eredő károkért a Jogtulajdonos nem vállal felelősséget.

 

5.       Terméktámogatásra való jogosultság időtartama

5.1.     A terméktámogatásra való jogosultság a PURE a vásárlásának, illetve a bérleti jogviszony kezdetének időpontjában érvényes verziójára vonatkozik. A vásárlás illetve bérleti jogviszony kezdetének dátuma a teljes vételár vagy bérlés esetén a mindenkor hatályos árlista fizetendő bérleti díj összegének Jogtulajdonosnál történő jóváírását követő aktiválás dátuma.

5.2.     A szoftver terméktámogatása bérleti konstrukció esetén:

5.2.1.  a szoftver bérleti jogviszonyának kezdetétől az utolsó pénzügyileg rendezett bérleti időszakot követő hónap 1. naptári napjáig tart. A bérleti jogviszony kezdetének dátuma a bérleti díj összegének Jogtulajdonosnál történő jóváírását követő aktiválás dátuma.

5.3.     A szoftver terméktámogatása vásárlás esetén

5.3.1.  a szoftver vásárlásának dátumától az utolsó pénzügyileg rendezett licensz időszakot követő hónap 1. naptári napjáig tart. A terméktámogatási díj megfizetése a szoftvert megvásárló Felhasználót a terméktámogatási díj érvényességi ideje alatt teszi jogosulttá a terméktámogatás igénybevételére. A terméktámogatási díj 1 naptári évre vonatkozik.

5.3.2.  A szoftver terméktámogatási díját a Felhasználó a Jogtulajdonos által küldött számla alapján köteles megfizetni. Ha a Felhasználó a terméktámogatásának lejáratát követően a szoftver bármilyen frissítését letölti, illetve a részére adathordozón megküldött frissítést telepíti, ennek árát a mindenkor hatályos árlista alapján köteles megtéríteni.

5.4.     Terméktámogatás igénybevételének jogosultsága a forduló napot követő 1. naptári napon felfüggesztésre kerül, ha Felhasználó az esedékes terméktámogatási díjat nem egyenlítette ki. Amennyiben Felhasználó a terméktámogatási díjat utólag kiegyenlíti, a Jogtulajdonos a terméktámogatási szolgáltatást újra aktiválja.

5.5.     Bérleti konstrukció esetén a terméktámogatás a pénzügyileg rendezett bérleti időszak lejártát követő 1. naptári napon kerül felfüggesztésre, ha a Felhasználó az esedékes bérleti díjat nem egyenlítette ki. Amennyiben Felhasználó a bérleti díjat utólag kiegyenlíti, a Jogtulajdonos a használati jogosultságot és a terméktámogatási szolgáltatást újra aktiválja.

5.6.     Amennyiben a terméktámogatási díj a fordulónap előtt, vagy a fordulónapot követő fél éven belül megfizetésre kerül, a fordulónap időpontja nem változik meg. Amennyiben a Felhasználó a szoftver terméktámogatását annak lejártától számított hat hónapon túl kívánja újra igénybe venni, úgy ismét regisztrálnia kell a programot, és új fordulónap kerül meghatározásra.

5.7.     Amennyiben a Felhasználó a szoftver terméktámogatását annak lejártától számított hat hónapon túl kívánja újra igénybe venni úgy a Jogtulajdonos által meghatározott terméktámogatási díjon felül esetlegesen olyan járulékos költségeket is meg kell, hogy fizessen a hatályos árlista alapján melyek a program megfelelő működéséhez szükségesek (például adatbázis-konvertálás).

5.8.     A Jogtulajdonos a szoftvert folyamatosan fejleszti és az egyes fejlesztések mindig a szoftver legfrissebb verziójára irányulnak. A Felhasználó ezen fejlesztésekhez a terméktámogatás díjának fejében juthat hozzá.

 

6.       Terméktámogatásra való jogosultság megszűnése

6.1.     A terméktámogatásra való jogosultság megszűnik, ha:

6.1.1.  A Felhasználó nem fizeti meg határidőre a terméktámogatási díjat, bérleti díjat.

6.1.2.  A Felhasználó a fordulónap előtt legalább 1 hónappal írásban lemondja azt.

6.1.3.  A Felhasználó a Felhasználó szerverén telepített PURE-t használ, de nem telepíti a PURE aktuális frissítéseit, melyeket a Jogtulajdonos a PURE frissítési felületén elérhetővé tesz.

6.1.4.  A Felhasználó a Jogtulajdonos számára megadott elérhetőségein a nem elérhető.

 

7.       A terméktámogatás keretén belül a Felhasználó számára biztosított szolgáltatások

7.1.     Tanácsadás és támogatás

7.1.1.  Felhasználó a terméktámogatásra jogosultságának fennállása alatt írásbeli segítségnyújtást kérhet. A terméktámogatás keretén belül nyújtott írásbeli segítség a PURE telepítési, program-beállítási és kezelési tanácsadására vonatkozik. A tanácsadás a szoftver felhasználására vonatkozó egyszerű kérdések megválaszolására, és rövid kezelői segítségnyújtásra terjed ki.

7.1.2.  Kérésre a Jogtulajdonos biztosítja a programra vonatkozó, hatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal és mindenkori jogelődei és jogutódai) által kért igazolásokat.

7.1.3.  A Jogtulajdonos vállalja, hogy a hibabejelentésekkel kapcsolatosan a hiba megoldását 24 órán belül megkezdi.

7.2.     Jogszabálykövetés

7.2.1.  Az adó- és számviteli jogszabályok változásával a szoftver és nyomtatványai hatályosságukat elveszíthetik. A Jogtulajdonos vállalja, hogy az elkészülő hatályosított szoftvert Felhasználó számára az interneten keresztül díjmentesen hozzáférhetővé (letölthetővé) teszi, s a szoftver a frissítést automatikusan elvégzi. A Felhasználó jelen szerződés aláírásával elfogadja, hozzájárul és engedélyezi, hogy a Jogtulajdonos a Felhasználó szerverére telepített PURE-ban meghatározott időszakonként automatikus frissítést végezzen. A felhasználó elfogadja, hozzájárul és engedélyezi, hogy a PURE automatikus frissítése a Felhasználó szerverére a Jogtulajdonos szerveréről letöltődjön és telepítésre kerüljön. A hatályosítás elmulasztásából eredő bármilyen kárért a Jogtulajdonos semmilyen felelősséget nem vállal.

7.3.     Javító készletek

7.3.1.  A számítógépes szoftverek komplex természetéből, ill. a dinamikusan változó piaci környezetből adódóan a Jogtulajdonos programjait folyamatosan fejleszti, javítja és optimalizálja. A Jogtulajdonos vállalja, hogy a szoftver fő verziószámon belüli, javított szoftververzióit rendszeresen Felhasználó számára az interneten keresztül díjmentesen hozzáférhetővé (letölthetővé) teszi. A díjmentes szoftververziók letöltése csak a szoftver működését érintő javításokat tartalmazza, a fejlesztések letöltésére csak terméktámogatási díj megfizetése ellenében jogosult a Felhasználó. A Felhasználó jelen szerződés aláírásával elfogadja, hozzájárul és engedélyezi, hogy a Jogtulajdonos a Felhasználó szerverére telepített PURE-ban meghatározott időszakonként automatikus frissítést végezzen. A felhasználó elfogadja, hozzájárul és engedélyezi, hogy a PURE automatikus frissítése a Felhasználó szerverére a Jogtulajdonos szerveréről letöltődjön.

7.3.2.  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szoftver új változatának, interneten keresztül hozzáférhetővé (letölthetővé) tételét követő 3 hónapon túl a Jogtulajdonos már nem köteles a régi változat karbantartására és támogatására.

7.4.     Frissítés, upgrade

7.4.1.  A Jogtulajdonos vállalja továbbá, hogy a szoftver megjelenő újabb, fejlettebb, magasabb fő verziószámú változatait a terméktámogatási díjat megfizető Felhasználó számára az interneten keresztül hozzáférhetővé (letölthetővé) teszi. A Felhasználó jelen szerződés aláírásával elfogadja, hozzájárul és engedélyezi, hogy a Jogtulajdonos a Felhasználó szerverére telepített PURE-ban meghatározott időszakonként automatikus frissítést végezzen. A felhasználó elfogadja, hozzájárul és engedélyezi, hogy a PURE automatikus frissítése a Felhasználó szerverére a Jogtulajdonos szerveréről letöltődjön.

7.4.2.  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szoftver új változatának, interneten keresztül hozzáférhetővé (letölthetővé) tételét követő 3 hónapon túl a Jogtulajdonos már nem köteles a régi változat karbantartására és támogatására.

7.5.     Hatályosság megőrzésének garanciája

7.5.1.  A Jogtulajdonos garanciát vállal, hogy a szoftver követi a hatályos jog változásait.

7.5.2.  A garancia a szoftver mindenkori legfrissebb verziójára vonatkozik, melyhez a Felhasználó a Jogtulajdonos által nyújtott terméktámogatás díja fejében hozzájuthat. A Jogtulajdonos nem vállal felelősséget azért, ha a meg nem hosszabbított terméktámogatási szerződés vagy a frissítés letöltésének elmulasztása miatt, a szoftver hatályosságát elveszíti.

7.6.     Regisztráció és frissítések

7.6.1.  A regisztrációs és frissítési fájlokat Felhasználó vagy az internetről kapja meg automatikusan vagy a Jogtulajdonos illetve viszonteladója juttatja el Felhasználónak. A regisztrációs fájlok, s ezáltal a szoftver időkorlátosak mindaddig, míg Felhasználó ki nem fizette a díjbekérő vagy a számla összegét.

7.7.     Felhasználó adatainak felhasználása

7.7.1.  Felhasználó hozzájárul, hogy a Jogtulajdonos a Felhasználó olyan adatait tárolja, melyek lehetővé teszik számára, hogy elektronikus vagy írásos kommunikációban beazonosítsa, számára frissítéseket, ismertetéseket, promóciós anyagokat küldhessen. Ezen adatok tárolása lehetővé teszi Felhasználó számára, hogy bizonyos termékek és eleve nyújtott vagy a későbbiekben megrendelt szolgáltatások megléte esetén, Felhasználó internetről frissítéseket, elektronikus kézikönyveket és egyéb elektronikus anyagokat tölthessen le. Felhasználó által bármilyen céllal a Jogtulajdonosnak küldött anyagokért, adatbázisokért, azok tárolásáért a Jogtulajdonos nem vállal felelősséget, viszont azokat harmadik félnek a törvények betartása mellett és Felhasználó engedélye nélkül nem adja át.

 

8.       Terméktámogatás egyedi díjfizetés alapján

8.1.     A Jogtulajdonos mindenkor hatályos díjszabása alapján terjed ki terméktámogatás az alábbi szolgáltatásokra:

8.1.1.  Távoli eléréssel vagy helyszíni kiszállással végzett segítségnyújtás és karbantartás

8.1.2.  Egyedi nyomtatványok módosítása

8.1.3.  Oktatás

8.1.4.  Telepítés

8.1.5.  Rendszerkialakítás, konzultáció

8.1.6.  Szaktanácsadás

8.1.7.  Ügyviteli és folyamatszervezési tanácsadás

8.1.8.  A szerződés keltét követő egy éven túli időre szóló (bérlés esetén ki nem fizetett havi számlán túli) szabályok megvalósítása a szoftverben;

8.1.9.  Felhasználó egyedi elképzeléseinek megvalósítása a szoftverben;

8.1.10.     Rendelkezésre állás;

8.2.     A terméktámogatás nem tartalmazza a Felhasználó által használni kívánt hardver-eszközöknek a Szolgáltató szoftvereinek fogadására való alkalmassá tételét, valamint a Jogtulajdonos szoftverek használatán kívüli hardverhibák-, illetve a szoftverütközések elhárítását.

8.3.     Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Jogtulajdonos bármilyen szolgáltatást csak saját nyomtatványán előterjesztett, írásos megrendelésre tud visszaigazolni és teljesíteni, amely megrendelési nyomtatványt interneten keresztül hozzáférhetővé (letölthetővé) teszi. A Jogtulajdonos fenntartja a jogot, hogy az ingyenes és fizetős szolgáltatások körét módosítsa.

 

9.       Terméktámogatásba nem tartozó szolgáltatások

9.1.     Nem tárgya e szerződésnek a következők:

9.1.1.  Olyan változtatás vagy fejlesztés, ami sértené a Szoftver szabályoknak megfelelő működését, egységességét, moduljainak integritását vagy más felhasználók érdekeit;

9.1.2.  Számítógépes- és Windows kezelői tanácsadás

9.1.3.  Ügyviteli vagy logikai hibák vizsgálata Felhasználó adataiban;

9.1.4.  Adatfeldolgozás;

9.1.5.  Adatbázis javítás;

9.1.6.  Adatfogadás;

9.1.7.  Adattovábbítás;

9.1.8.  Hardver elemzés, javítás, karbantartás;

9.1.9.  Rendszergazdai feladatok;

9.1.10.     A Felhasználó szerverén telepített PURE esetében az adatok mentése és biztonságos tárolásának kialakítása.

 

10.   Késedelmes fizetés

10.1. A terméktámogatási díj, bérleti díj elmaradása, vagy késedelmes fizetése esetén – a késedelmes részlet befizetéséig – a Jogtulajdonosnak jogában áll minden általa vállalt szolgáltatást felfüggeszteni.

10.2. A Jogtulajdonos semmilyen felelősséget nem vállal a késedelmes fizetés miatt elmaradt szolgáltatásokból eredő károkért.

10.3. Késedelmes fizetés miatt elmaradt szolgáltatások a késedelmes összeg beérkezését követően visszamenőlegesen és pótlólagosan nem igényelhetők, ill. számon nem kérhetők.

10.4. Késedelmes fizetés esetén a Jogtulajdonos késedelmi kamatot számít fel, a magyar polgári jog általános feltételei szerint. A lejárt számlatartozást a Jogtulajdonos a lejárattól számított 60 naptári nap elteltével külső követeléskezelőnek adja át, melynek költségeit a Felhasználó vállalja. A megállapodás értelmében a Jogtulajdonos késedelmes fizetés esetén a hozzá befolyó összeget elsődlegesen a kamattartozásba, majd az adósságkezelés költségébe, végül a tőketartozásba számítja be, amely után az egyenlegről értesítőt küld.

 

11.   Rendelkezésre állás, adatmentés

11.1. Amennyiben a Felhasználó számára a Jogtulajdonos a PURE használati jogát a Jogtulajdonos szerverén történő hozzáféréssel biztosítja, úgy a Jogtulajdonos garantálja, hogy

11.1.1.     az általa működtetett szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet naptári évre számított 99%-os rendelkezésre állással teljesíti.

11.1.2.     a Felhasználó által használt szoftver adatbázisának egészét napi rendszeres mentéssel tárolja, és a rendszer összeomlása esetén az elmentett adatokat visszaállítja.

 

12.   A PURE elérési jogosultságának kezelése

12.1. A Jogtulajdonos a PURE használati jogának a Felhasználó számára történő biztosításával a Felhasználó számára átadja a szoftver elérési jogosultságainak kezelésére vonatkozó felelősséget. A Felhasználó által használt rendszer elérési jogosultságainak kezelése, beállítása, a hozzáférésekről történő döntések meghozatala teljes mértékig a Felhasználó, illetve az Felhasználó – PURE-ban - adminisztrátor joggal rendelkező képviselőjének felelőssége.

12.2. A Felhasználó adminisztrátor joggal rendelkező képviselőjének lehetősége van egyedi felhasználói regisztrációk alapján az egyedi felhasználók hozzáférési jogosultságait, adatait, állapotait (aktív/inaktív) kezelni, módosítani, törölni. A regisztrációt illetve aktív / inaktív státuszba helyezést a Felhasználó adminisztrátor joggal rendelkező képviselője a PURE adminisztrációs felületén keresztül igényli a Jogtulajdonostól. A Jogtulajdonos az egyedi felhasználóhoz rendelt regisztrációs aktiváló kódot küld a Felhasználó számára. A Felhasználó a regisztrációs aktiváló kóddal tudja a PURE-ban aktiválni az egyedi felhasználót, s a PURE csak az aktiválás után biztosít lehetőséget az egyedi felhasználónak a rendszer bármilyen – a Felhasználó által engedélyezett jogosultságú – használatához.

12.3. A PURE Felhasználó által használt rendszeréhez a Jogtulajdonos helpdesk munkatársa is rendelkezik adminisztrátor jogosultságú hozzáféréssel. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Jogtulajdonos adminisztrátor joggal rendelkező munkatársa kizárólag a Felhasználó helpdesk igénye esetén lép be a rendszerbe, hogy a Felhasználó által igényelt támogatást elvégezze, vagy annak elvégzésében a Felhasználót támogassa. A Jogtulajdonos helpdesk munkatárs adminisztrátori jogosultságától függetlenül semmilyen felelősséget nem vállal, sem részben sem egészében, a Felhasználó rendszeréhez történő egyedi felhasználói hozzáférések beállításából, vagy jogosulatlan hozzáférések eredményeként a Felhasználónál keletkező káreseményekből.

 

13.   Titoktartás, adatvédelem

13.1. A Jogtulajdonos kötelezi magát arra, hogy üzleti titokként bizalmasan kezeli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, dokumentumokat, és mindent megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsa.

13.2. A Jogtulajdonos és a Felhasználó a tudomásukra jutott adatokat, információkat a szolgáltatás teljesítése, vagy további személyek, szervezetek részére történő szolgáltatás ajánlás céljából használhatják fel. A tudomásukra jutott adatokat, információkat kizárólag a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve ha a közlésre jogszabály kötelez.

13.3. A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés a Felhasználó által egyedi felhasználók számára beállított hozzáférés jelszaván keresztül történik. A Felhasználót és a Felhasználó minden egyedi felhasználóját jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli.

13.4. A Jogtulajdonos a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában meghatározottak szerint használja fel. A Felhasználó személyes adatainak jelen szerződésben meghatározott felhasználásához jelen Szerződés megkötésével egyben hozzájárulását adja.

13.5. A Jogtulajdonos köteles a Felhasználó által a PURE-ban rögzített adatokat a Felhasználó kérésére haladéktalanul törölni. Amennyiben a Felhasználó a törlést nem kéri, a szerződés megszűnését követően a Jogtulajdonos a Felhasználó által a PURE-ban rögzített adatokat 30 napig tárolja.

 

14.   Cookiek használata, hozzáférések kezelése

14.1. A Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy a Jogtulajdonos számára a PURE Felhasználó szerverén történő telepítéséhez; regisztrációs kulcs küldéséhez és aktiválásához; a terméktámogatással összefüggő frissítések, javítások és új szoftverelemek telepítésének elvégzéséhez állandó hozzáférési portot biztosít. Amennyiben a Jogtulajdonos számára a PURE hozzáférési jogosultságot a Felhasználó megtagadja, felfüggeszti vagy megszünteti, úgy a Jogtulajdonos kizárólag a Felhasználó által pénzügyileg rendezett, a Jogtulajdonos által jóváírt felhasználási időszak utolsó napjáig biztosítja a Felhasználó számára a hozzáférést a PURE-hoz, egyúttal a Jogtulajdonos terméktámogatásra vonatkozó kötelezettsége is megszűnik.

14.2. A PURE működése során naplóbejegyzéseket használ, melyek tartalmazzák az internet protokoll címet (IP cím), a Felhasználó által használt böngésző típusát, az internetszolgáltatót, dátum/idő bélyegzőt, a hivatkozó és kilépő oldalak címét és a kattintások számát, helyét, használt modulokra, a rendszer regisztrációs kulcsának érvényességére és a Felhasználó rendszerhasználati jogosultságára vonatkozó információkat a PURE használata alatt. A Jogtulajdonos ennek segítségével használati szokásokat elemez annak érdekében, hogy a PURE kezelése és adminisztrációja hatékonyabb legyen. A naplóbejezésekben tárolt adatok semmilyen módon nem kapcsolhatóak konkrét természetes személyhez.

14.3. A Jogtulajdonos anonim látogatásazonosítót (cookiek) alkalmaz a PURE felhasználói preferencia szerinti optimalizálása érdekében.

14.4. A naplóbejegyzések és cookiek használatát, illetve az azokhoz kapcsolódó adatkezelést, műveleteket a Felhasználó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja.

 

 

 

15.   Tulajdonosi jogok védelme

15.1. A szoftver beleértve annak valamennyi tartalmát, struktúráját, stb. a szerzői jog és a nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll. Felhasználó a szoftver megvásárlásával (illetve bérlésével korlátozott ideig) a használati jogot szerzi meg, nem a termék tulajdonjogát. A szerzői jog (copyright) tulajdonosa a Jogtulajdonos és a termék, mint ilyen, szerzői jog (copyright) által védett termék. A Felhasználónak úgy kell kezelnie a szoftvert, mint minden más, a szerzői jog által védett terméket. A jelen szerződés egy a Felhasználó által hiánytalanul kitöltött és aláírt eredeti példányának a Jogtulajdonos részére eredetiben átadott és iktatott példánya nélkül a Jogtulajdonosra semmilyen kötelezettség nem hárul. Érvényességéhez a Jogtulajdonos általi jóváhagyás és ezen szerződésnek a Jogtulajdonos általi aláírása nem szükséges. A szerződést kiegészíthetik további megállapodásokon illetve számlákon szereplő adatok, melyek egyedi információkat tartalmazhatnak, mint a szoftver modul megnevezése, felhasználók száma és hasonló adatok.

15.2. A szoftver telepítése a szoftverhez kapott telepítési útmutató és regisztrációs leírás szerint történik. A Terméket tilos visszafordítani, visszafejteni, belső felépítését elemezni. A Jogtulajdonos anélkül, hogy ezzel egyéb jogairól lemondana, felmondhatja a jelen szerződést, ha Felhasználó nem tartja be jelen szerződés előírásait és feltételeit. Ebben az esetben Felhasználónak a Termék minden példányát és valamennyi alkotórészét meg kell semmisítenie és számítógépéről törölni. Felhasználó által ki nem fizetett számla esetén a Jogtulajdonosnak jogában áll a szerződés rá nézve további következmények nélküli felmondása.

15.3. A PURE tartalma – ide nem értve a Felhasználó által a rendszerben rögzített adatokat – a Jogtulajdonos kizárólagos szellemi tulajdonát képezi. Annak online-, nyomtatott-, vagy bármilyen egyéb formában történő felhasználására kizárólag a Jogtulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor. A PURE egyes részei – ide nem értve a Felhasználó által a szoftverben rögzített adatokat – kizárólag egyéni felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Ezen jogosultság nem jelent hozzájárulást a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé tételéhez, adatbázisban való tárolásához, átdolgozásához.

15.4. Felhasználó vállalja, hogy megtesz minden szükséges lépést és intézkedést annak érdekében, hogy jelen szerződés pontjait sem a Felhasználó, sem a Felhasználó felelősségi, vagy ügyfélkörébe tartozó bármely más személy meg ne sértse.

15.5. Semmilyen körülmények között sem okozhatja, vagy engedélyezheti senkinek, hogy a programot visszafejtsék, visszafordítsák, vagy bármi más módon megsértsék.

15.6. Felhasználó az átadott szoftvert vagy annak egyes részeit nem másolhatja, másolását senki másnak nem engedélyezheti, és semmilyen egyéb módon nem reprodukálhatja a Jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül. Az átadott szoftvert kísérő dokumentumok sem másolhatók.

15.7. Semmilyen szerzői jogot vagy más tulajdoni jogviszonyt feltüntető megjelölés nem törölhető, nem tüntethető el és nem módosítható az átadott szoftverben. Minden másolat a Jogtulajdonos tulajdonát képezi.

 

16.   Garancia

16.1. A Jogtulajdonos a telepítés napjától számított 90 nap garanciát vállal arra, hogy a szoftver hibamentes.

16.2. A Jogtulajdonos garantálja, hogy az eredeti szoftver az érvényes terméktámogatási idő alatt alapvetően a csatolt termékhasználati dokumentációban foglaltaknak megfelelően fog működni. Bármilyen vélelmezett garancia, a jelen pontban vállalt időtartamra korlátozódik. A garancia a szoftver legfrissebb verziójára vonatkozik, melyhez a Felhasználó a Jogtulajdonos által nyújtott terméktámogatás keretében díjmentesen hozzájuthat. A Jogtulajdonos nem vállal felelősséget azért, ha a meg nem hosszabbított terméktámogatási szerződés miatt a szoftver hatályosságát elveszíti.

16.3. A fent említett garancia bármilyen más garancia helyett áll, s a Jogtulajdonos nem ismer el más garanciális igényt és nem vállal semmilyen más garanciát.

 

17.   Szavatosság, jótállás

17.1. A Jogtulajdonos a program használatba vételétől számított 90 napig a Ptk. szerinti szavatosságot biztosítja. A Jogtulajdonos szavatolja, hogy a programok legalább a felhasználói leírásban (dokumentáció vagy kézikönyv) megadott működést megvalósítják. Ezen dokumentum a számlával együtt igazolja, hogy Felhasználó ebben a vonatkozásban jogtiszta szoftvert használ. A programokra vonatkozó jótállás érvényesítése a Jogtulajdonos weboldalán megadott helyszínen történik.

17.2. A szavatosság nem terjed ki Felhasználó vagy megbízottja által a programfuttatási környezet beállításainak megváltoztatása által vagy a számítógép hardverének vagy operációs rendszerének, illetve más szoftverek által okozott hibákra, valamint frissítések kései vagy elmulasztott telepítése által keletkezett hibákra.

 

 

18.   Felelősség korlátozása

18.1. A Jogtulajdonos nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért ide értve, de teljesség nélkül felsorolva, így más lehetőséget nem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, más anyagi veszteség, mely a szoftver használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered. A Jogtulajdonos felelőssége a jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik és ennek megfelelően az esetleges kártérítés összege nem haladhatja meg a Felhasználó által vásárolt Szoftver felhasználói jogának ellenértékeként kifizetett összeg 50%-át, illetve bérlés esetén legfeljebb három havi bérleti díj ellenértékét.

 

19.   Felelősségvállalás

19.1. A számítógépes szoftverek komplex természetéből adódóan, a Jogtulajdonos nem garantálja, hogy az átadott szoftver teljesen hibamentesen vagy bárminemű zavar nélkül működik, ill. hogy minden "berendezéssel és szoftver konfigurációval" kompatibilis. A biztonságos üzemelés érdekében fontos, hogy a használat megkezdése előtt és a kezelés során a Felhasználó valamennyi utasítást és tanácsot betartson és a vásárlás előtt számítógépének és internetes hálózatának adatait és a használt, vagy használni kívánt szoftvereinek jellemzőit mérlegelje.

19.2. A Jogtulajdonos és szállítói semmilyen felelősséget nem vállalnak információ vagy adatvesztésért, illetve egyéb közvetett vagy közvetlen károsodásért (ideértve, de nem kizárva az üzleti haszon elmaradását, üzleti tevékenység félbeszakadását, vagy egyéb anyagi veszteségekből fakadó károkat), amely ezen termék használatából vagy nem használhatóságából ered, még abban az esetben sem, ha a Jogtulajdonos-t tájékoztatták az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről. A Jogtulajdonos jelen szerződés bármely pontja alapján fennálló felelőssége minden esetben legfeljebb a Felhasználó által a szoftverért fizetett összeghatár 50%-ig terjed ki.

19.3. Mivel a Jogtulajdonos szoftverek által nyomtatott bizonylatok, listák egyéni igények szerint tetszőlegesen átalakíthatók, paraméterezhetők, az alaki megjelenésen túl, azok tartalmi és szintaktikai helyességéért a Jogtulajdonos semmilyen felelősséget nem vállal. Az egyes nyomtatványok helyességének teljes körű ellenőrzése mindenkor a Felhasználó felelőssége és kötelessége.

 

20.   Szerződésszegés

20.1. Jelen szerződés bármely pontjának megszegése magával vonja a nem kizárólagos felhasználási jog azonnali megszűnését és kártérítési kötelezettség keletkezését.

 

21.   Egyéb rendelkezések

21.1. Szerződő Felek mindazokat az információkat, dokumentumokat és adatokat, amelyekhez a szerződés teljesítésével kapcsolatosan bármilyen formában hozzájutottak, üzleti titoknak tekintik (pl. rendszerterv, programrendszer, dokumentációk, szerződések stb.) és csak saját belső tevékenységi körükben használhatják fel és harmadik személy részére azokat semmilyen formában át nem adhatják és nyilvánosságra nem hozhatják.

21.2. Ha jelen szerződés bármely pontja érvénytelen lenne, az a szerződés többi pontjainak érvényességét nem érinti.

21.3. Az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és az egyéb idevonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

21.4. A felek kijelentik, hogy a vitás kérdéseket békés úton kívánják rendezni.

21.5. Szerződő Felek az esetleges jogviták elbírálására - amennyiben a jogvitában helyi bíróság az illetékes - alávetik magukat a Jogtulajdonos székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

21.6. A jelen szerződés feltételeit a Felhasználó, mint akaratával mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után elfogadja.

© pure2u.hu | 2015 honlapkészítés