Biztonság

A jelen nyilatkozat célja, hogy a www.pure2u.hu által kínált Szolgáltatások és a Weboldal használata során minden természetes személy Felhasználó számára biztosítva legyen, hogy jogait tiszteletben tartjuk a személyes adatainak feldolgozása során (adatvédelem).

1. A nyilatkozatban használt definíciók

1.1.    Személyes adat

A meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.2.    Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.

1.3.    Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

1.4.    Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

1.5.    Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

1.6.    Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

2. Az adatalanyt védő garanciák

2.1.    Személyes adat akkor kezelhető, haahhoz az érintett hozzájárul.

2.2.    Az adatkezelés célhoz kötöttsége

2.2.1. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

2.3.    Adatbiztonság

2.3.1. Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

3. Az N-Solution Kft.vállalja, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az N-Solution Kft. felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.

4. A weboldal látogatásakor bizonyos esetekben automatikusan (azaz nem regisztráció útján) rögzítünk olyan technikai információkat, melyek nem azonosíthatóak, mint a Felhasználó által használt böngésző és operációs rendszer típusa, vagy a weboldal címe, ahonnan a mi oldalunkra érkezett.

© pure2u.hu | 2015 honlapkészítés